//Emisné kontroly

Emisné kontroly

Pre zavedenie aktualizovaných technických požiadaviek do praxe boli Ministerstvom dopravy platnosti existujúcich certifikátov, oprávňujúcich používať aktuálne prístroje na pracoviskách emisných kontrol, predĺžené iba do 30.6.2018. To sa týka ako prístrojov Bosch BEA 150/250/350, tak aj prístrojov konkurenčných výrobcov. Po uvedenom dátume bude možné prevádzkovať iba zariadenia plniace nové požiadavky s novo vydanými schvaľovacími certifikátmi.

Legislatíva aktuálne

Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, sú povinné harmonizovať svoju legislatívu s predpismi Európskej únie, mimo iné aj v oblasti schvaľovania vozidiel a pravidelných technických kontrol, vrátane merania emisií. Do slovenského právneho poriadku sa to premietne novelizáciou zákona, ktorý nahradzuje pôvodný Zákon 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ďalej potom nadväzujúcimi vyhláškami a metodickými pokynmi.

Spomenutá novela zákona a vyhláška vytvorí právny rámec aj pre metodický pokyn č. 56/2016, vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý ukladá technické požiadavky na prístroje pre meranie emisií na pracoviskách emisných kontrol.

Emisné prístroje Bosch BEA

So zmenou legislatívy pre úradné meranie emisií prichádza i spoločnosť Bosch s novou radou emisných prístrojov. Všetky prístroje budú ovládané novým softwarom BEA SK vyvinutým podľa požiadaviek najnovšej slovenskej legislatívy. Pre OBD komunikáciu s vozidlom je možné použiť komunikačné moduly Bosch KTS 560/590/570/540/530/525 alebo samostatný OBD skener KTS 515.

Bosch BEA 950

Jedná sa o najvyšší model novej rady, ktorý je pripravený plniť najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na prevádzku merania emisií v servise. Skladá sa z robustného dielenského vozíka osadeného benzínovým emisným analyzátorom BEA 055, modulom opacimetra (dymomeru) BEA 070, modulom pre meranie otáčok a teploty BEA 030, a ďalej počítačom, 19“ monitorom s myšou, klávesnicou a tlačiarňou a sadou potrebných snímačov.

Bosch BEA 750

Jednoduché kompaktné riešenie pre meranie emisií. V ergonomickom vozíku s moderným designom nájdete zabudovaný ovládací počítač vrátane 10“ dotykovej obrazovky a termo-tlačiarne (externú tlačiareň možno pripojiť cez Wi-Fi), ďalej potom benzínový emisný analyzátor BEA 065 (meracia technika na báze BEA 055) v kombinácii s modulom pre meranie otáčok a teploty BEA 030, ktorý je zabudovaný priamo v tele prístroja. Pre meranie dymivosti je použitý samostatný modul opacimetra BEA 070, ktorý je usadený v priehradke v spodnej časti zariadenia. Horná časť obsahuje praktickú odkladaciu priehradku napr. na diaľkové ovládanie alebo KTS modul. V rozsahu dodávky sú samozrejme i potrebné odberové sondy a snímače. BEA 750 sa bude dodávať v kombi-prevedení a tiež ako prístroj pre meranie emisií benzínových, alebo dieselových vozidiel.

Bosch BEA 550

Ďalší model tejto rady BEA 550 je určený prevažne pre mobilné využitie, ku ktorému je predurčený ľahkou konštrukciou jednotlivých modulov, a ďalej modulárnosťou tohoto systému.

Ide o samostatné prenosné moduly pre meranie benzínových emisií BEA 060, dieselových emisií (opacimeter) BEA 070 a modul pre meranie otáčok a teploty BEA 030 vrátane potrebných odberových sond a snímačov. K zariadení je potrebné použiť zákazníkom dodaný PC (notebook), ktorý je s jednotlivými meracími modulmi prepojený rozhraním Bluetooth.

BEA 550 sa bude dodávať vo všetkých prevedeniach – ako kombi zariadenie, tiež ako samostatné prístroje pre meranie emisií iba benzínových, alebo iba dieselových vozidiel.

Technické údaje benzínových 4/5 zložkových analyzátorov BEA 055/065/060

Komponenty Merací rozsah Rozlíšenie
CO 0 – 10% obj. 0,001% obj.
CO2 0 – 18% obj. 0,010% obj.
HC 0 – 9999 ppm 1,0 ppm
O2 0 – 22% obj. 0,010% obj.
NO 0 – 5000 ppm 1,0 ppm
Lambda 0,5 – 1,8 0,001
COvrai 0 – 10% 0,010%

Technické údaje dymomeru (opacimetra) BEA 070

Komponenty Merací rozsah Rozlíšenie
Dymivosť 0 – 100% 0,1%
Koeficient absorbcie 0 – 10 m-1 0,01 m-1

Technické údaje modulu pre meranie otáčok a teploty BEA 030

Komponenty Merací rozsah Rozlíšenie
Napätie akumulátora 9 – 32 V 0,1 V
Teplota oleja -20 C až +150 C 0,16 C
B+/B- 450 – 9500 min-1 20 min-1
Svorka 1/15, TN/TD 100 – 12 000 min-1 10 min-1
2019-04-16T08:27:23+00:00